Контакти
Тел./факс: 032/ 263 363
032/ 620 443
088 59 24 533
E-mail: pisanec@mail.bg

За мeдико-диагностична лаборатория Писанец

Meдико-диагностична лаборатория Писанец е лицензирано лечебно заведение.Има сключен договор с РЗОК – Пловдив. 

През годините се налага като една от водещите лаборатории, благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на медико-диагностичните изследвания, коректност и добро отношение към своите пациенти.

Meдико-диагностична лаборатория Писанец разполага с 10 регистратури в град Пловдив и 1 в град Асеновград. Оборудвана е със съвременна професионална медицинска техника, използвана от квалифициран и опитен персонал, чиято грижа е бързо и качествено обслужване на всеки пациент, като съвременната система за провекра на резултати ви спестява време и средства.

В лабораторията работят лекари специалисти по Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Паразитология,  Трансфузионна хематология,Oбща и Kлинична патология , ръководещи съответните диагностични лабораторни направления. Лабораторията работи с водещите медицински центрове в Пловдив и областта. Асортиментът на извършваните изследвания е значително голям, като цел е непрекъснато да се увеличава.„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1666-С01/01.07.2017г. с наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд в „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД.
Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 378 015,40 лева.
Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.
Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.   

Кратко описание на проектното предложение:
СМДЛ Д-Р ПИСАНЕЦ ООД е лицензирано лечебно заведение. През годините се налага като една от водещите лаборатории, благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на медико-диагностичните изследвания, коректност и добро отношение към своите пациенти.
Целевата група, включена в проектното предложение са всички заети лица в дружеството лица, общо 61 работещи, от които 23%  или 14 от тях са над 54 год. възраст. Ангажимент на ръководството е да запази заетостта на мин. 50% от целевата група за период от 6 месеца след приключването на дейностите по проекта. Дейностите по проекта предвиждат: Организация и управление на проекта; Информация и публичност; Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието и въвеждане на иновативни модели за организация на труда,
насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда чрез Разработване на стратегия за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, на основата на която да бъде разработен софтуер за управление на човешките ресурси; Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния
и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на ЛПС, специално работно облекло, специфични обучения на служителите и осигуряване на средства за колективна защита; Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Очакваните резултати по проекта са: Въведени иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; Подобрени условия на труд на 61 работещи; Осигурени предпоставки за преход към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите.

Общата цел на проекта е:
Подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

Специфичните цели на проекта са:
1. 1.    Подобряване на работна среда в предприятието чрез разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси и въвеждане на иновативни модели за организация на труда.
2. 2.    Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез разработване на стратегия за въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, на основата на която да бъде разработен софтуер за управление на човешките ресурси.
3. 3.    Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло, осигуряване на средства за колективна защита.
4. 4.    Повишаване на производителността и работоспособността на служителите посредством осигуряване на социални придобивки, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения, допринасящи и за опазване на ОС.
5. 5.    Повишаване на безопасността и качеството на живот и труд чрез обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Наши партньори: