Контакти
Тел./факс: 032/ 263 363
032/ 620 443
088 59 24 533
E-mail: pisanec@mail.bg

За мeдико-диагностична лаборатория Писанец

Meдико-диагностична лаборатория Писанец е лицензирано лечебно заведение.Има сключен договор с РЗОК – Пловдив. 

През годините се налага като една от водещите лаборатории, благодарение на висококвалифицирания си персонал, прецизност и бързина при изработване на медико-диагностичните изследвания, коректност и добро отношение към своите пациенти.

Meдико-диагностична лаборатория Писанец разполага с 10 регистратури в град Пловдив и 1 в град Асеновград. Оборудвана е със съвременна професионална медицинска техника, използвана от квалифициран и опитен персонал, чиято грижа е бързо и качествено обслужване на всеки пациент, като съвременната система за провекра на резултати ви спестява време и средства.

В лабораторията работят лекари специалисти по Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Паразитология,  Трансфузионна хематология,Oбща и Kлинична патология , ръководещи съответните диагностични лабораторни направления. Лабораторията работи с водещите медицински центрове в Пловдив и областта. Асортиментът на извършваните изследвания е значително голям, като цел е непрекъснато да се увеличава. 

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на трудпо Оперативна програма Развитие на човешките ресурси2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1666-С01/01.07.2017г. с наименование: Подобряване на безопасността и условията на труд вСАМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ ООД. Прочети повече....


Наши партньори: